Chuyên mục: Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH CSSKCĐ TẠI CÁC TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ
Bài viết

CHƯƠNG TRÌNH CSSKCĐ TẠI CÁC TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành...

01/01/202001/01/2020by